skip to main content

Palautetta sivustosta voi antaa Facebookissa tai Kuso- Kulkee palstalla.

Ja sit hei, sun kandee liittyy jäseneksi. Muistat vaan valita paikallisyhdistykseksi Hölkkäri On Web.

Lisää liikkuvuutta ja kouluttajien koulutusta Malissa

EUTM Mali (European Union Training Mission Mali) -operaation tehtävänä on kouluttaa Malin asevoimien sotilaita. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa paikalliset turvallisuusviranomaiset pystyisivät paremmin huolehtimaan Sahelin alueen turvallisuudesta.

Operaatio käynnistettiin Malin hallituksen pyynnöstä YK:n turvallisuusneuvoston päätöksellä. Ensimmäinen mandaatti astui voimaan vuonna 2013. Nyt käynnissä on neljäs mandaatti, jonka on määrä kestää vuoteen 2020.

Parhaillaan operaatioon osallistuu sotilaita 26 maasta vahvuudella noin 580. Suomalaisia operaatiossa on tällä hetkellä kaksi, ja he toimivat jalkaväki- ja lääkintäkouluttajina.

Operaatio toimii kahdessa eri paikassa. EUTM-päämaja, josta operaatiota johdetaan, sijaitsee Malin pääkaupungissa Bamakossa. Noin 60 kilometriä Bamakosta koilliseen on Koulikoron kaupunki, jossa varsinainen koulutus tapahtuu. Koulutustukikohta KTC (Koulikoro Training Center) sijaitsee Malin asevoimien varuskunnassa.

Eurooppalaiset kouluttajat antavat hyvin kokonaisvaltaista koulutusta Malin asevoimille niin yksittäisten taistelijoiden tasolla kuin ylemmällä komppanian johtamistasolla. Yksittäisen sotilaan taitoja koulutetaan mm. jalkaväen, lääkinnän, improvisoitujen räjähteiden torjunnan ja viestijärjestelmien osalta. Yksittäisille joukoille annetaan myös erikoisempia ajoneuvoasentaja-, varastotyöntekijä- ja helikopterityöskentelykursseja. Komppanian komentaja -kurssit keskittyvät nimensä mukaisesti komppanian pääliköihin ja ylempiin upseereihin, joiden kanssa käydään perusteita aina johtamisesta ihmisoikeuksien suojeluun.

Tulevaisuudessa EUTM:n painopiste tulee olemaan liikkuvissa kouluttajaosastoissa (Combined Mobile Advisor Training Team, CMATT) ja kouluttajien kouluttamisessa (Train the Trainers).

CMATT:n tarkoituksena on siirtää kokonaisia kouluttajaosastoja lähemmäs Malin asevoimia ympäri maata, jotta joukkoja saataisiin enemmän koulutettua. CMATT-koulutuksia on järjestetty tähän mennessä mm. Timbuktussa, Katissa, Cayesissa ja Segoussa. Train the Trainers -kurssit taasen ovat operaation tulevaisuuden kannalta tärkeitä, sillä niiden avulla koulutusvastuuta pystytään vähitellen siirtämään Malin asevoimille.

Tänä vuonna EUTM Malissa kokeillaan lisäksi ensimmäistä kertaa kouluttaa Malin asevoimien aliupseerikoulun ESO:n (Ecole de Sous Officiers) oppilaita. Kokeilun tavoitteena on varmistaa, että tulevaisuudessa valmistuvat aliupseerit osaisivat kouluttaa omia joukkojaan. Myös Suomi osallistuu aliupseerien koulutukseen.

Operaation saavuttamat tulokset ovat helpoiten havaittavissa yksittäisissä taistelijoissa ja joukkueissa ennen ja jälkeen kurssien. Kurssien aikana jo pelkästään koulutettavien perustaidot kehittyvät selkeästi. Tämä on tärkeää, sillä useat joukot lähtevät koulutuksen päätyttyä suoraan pohjoiseen taisteluihin. Tällä hetkellä suomalaiset voivat siis ainakin vaikuttaa yksittäisten taistelijoiden mahdollisuuksiin selvitä heitä tulevaisuudessa kohtaavista tilanteista.

Asiasta tiedotti Puolustusvoimat verkkosivuillaan.

Helsinki vahvoilla Kriisinhallintakeskuksen sijoituspaikaksi

Sisäministeriön Alueellistamisen koordinaatioryhmälle tekemässä Kriisinhallintakeskuksen (CMC Finland) sijoittamisselvityksessä verrattiin Helsinkiä, Säkylää ja Tamperetta nykyiseen sijaintipaikkaan Kuopioon toiminnallisten, henkilöstöön liittyvien, alueellisten ja taloudellisten tekijöiden perusteella. Sisäministeriö esittää, että Kriisinhallintakeskus siirretään Helsinkiin.

Selvitystä tehdessään sisäministeriö kuuli vaihtoehtoisia sijoituspaikkakuntia sekä Kriisinhallintakeskuksen henkilöstöä, siviilikriisinhallintatehtävissä olevia asiantuntijoita ja sidosryhmiä.

Kriisinhallintakeskus on yksi Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan toimeenpanija, ja kaikki sen menestyksen kannalta olennaiset yhteistyökumppanit sijaitsevat Kuopion ulkopuolella, pääasiassa pääkaupunkiseudulla. Helsingin saavutettavuus olisi sekä sidosryhmien että kansainvälisten vieraiden näkökulmasta vertailupaikkakunnista paras.

Vuonna 2017 tehdyn selvityksen mukaan Kriisinhallintakeskus ei ole kyennyt kehittymään ja vastaamaan siviilikriisinhallinnan uusiin haasteisiin toivotulla tavalla. Selvityksessä esitettiin, että valmistelut Kriisinhallintakeskuksen siirtämiseksi pääkaupunkiseudulle käynnistettäisiin. Suomen aseman vahvistaminen kansainvälisessä kriisinhallinnassa pitää tehdä yhdessä kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan kumppaneiden ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Tähän parhaat mahdollisuudet on Helsingissä.

Kysyttäessä henkilöstön, asiantuntijoiden ja sidosryhmien näkemystä keskuksen sijaintipaikasta, kaikissa ryhmissä selvän enemmistön mukaan sijainti Helsingissä toisi selkeästi toiminnallista hyötyä ja tukisi tehtävien tuloksellista hoitamista. Enemmistö Kuopioon asettuneista työntekijöistä ei kuitenkaan olisi halukas siirtymään muualle. Kriisinhallintakeskuksessa työskentelee noin 20 henkilöä. Helsingissä toimitilakustannusten voidaan arvioida nousevan nykyisestä, mutta ero ei olisi merkittävä. Matkakustannukset laskisivat, jos keskus sijaitsisi Helsingissä.

Aluetalouden näkökulmasta Kriisinhallintakeskuksen vaikutus työllisyydelle olisi suurin 7000 asukkaan Säkylässä. Myös Kriisinhallintakeskuksen sijoittamiselle Kuopioon tai Tampereelle voidaan löytää aluetaloudellisia perusteita. Jos sijaintipaikkaa arvioidaan Kriisinhallintakeskuksen toiminnan ja kehittymisen kannalta, Helsinki on selkeästi paras vaihtoehto. Helsingissä Kriisinhallintakeskus voisi parhaiten tukea myös poliittista ja strategista päätöksentekoa.

Kriisinhallintakeskus on siviilikriisinhallinnan ja kansainvälisen pelastustoiminnan osaamiskeskus. Sen päätehtäviä ovat nykyisin asiantuntijoiden koulutus ja rekrytointi kansainvälisiin siviilikriisinhallinnan ja pelastustoimen tehtäviin, logistisista ja materiaalisista valmiuksista vastaaminen sekä alaan liittyvä tutkimus- ja kehittämistoiminta.

Kriisinhallintakeskus perustettiin muun muassa aluepoliittisista syistä Pelastusopiston yhteyteen Kuopioon vuonna 2007. Melko pian kuitenkin todettiin, että Kriisinhallintakeskuksen ja Pelastusopiston ydintehtävät ovat niin erilaisia, että toiminta samoissa tiloissa ei tuonut toivottuja synergiaetuja.

Kriisinhallintakeskuksen asemaa ja toimintaa on keskuksen perustamisen jälkeen tarkasteltu useissa selvityksissä. Viimeksi vuonna 2017 Kriisinhallintakeskuksen asemaa ja tehtäviä selvittänyt asiantuntijaryhmä totesi loppuraportissaan, että sijaintiin Kuopiossa liittyy haasteita ja että siirto pääkaupunkiseudulle helpottaisi sekä kansallista että kansainvälistä yhteistyötä muiden kriisinhallintatoimijoiden kanssa.

Sisäministeriö toimitti Kriisinhallintakeskuksen sijoittamisselvityksen Alueellistamisen koordinaatioryhmälle keskiviikkona 6. kesäkuuta. Ryhmän on tarkoitus antaa selvityksen perusteella lausunto Kriisinhallintakeskuksen sijaintipaikasta 14. kesäkuuta.

Asiasta tiedotti Sisäministeriö verkkosivuillaan. Sivustolta löytyvät myös koko 67-sivuinen sijoitusselvitys sekä selvityksen liitteet.

Suomi hyvästelee UNDOF-operaation

Suomi on päättänyt osallistumisensa YK:n UNDOF-sotilastarkkailuoperaatioon (United Nations Disengagement Observer Force) suunnitellusti 4. kesäkuuta 2018.

UNDOF-operaatio käynnistyi vuonna 1974, ja sen tehtävänä on valvoa Syyrian ja Israelin joukkojen välistä aselepoa sekä aseleposopimuksen ehtoja. Operaatio toimii Golanilla, Israelin ja Syyrian välisellä loitontamisvyöhykkeellä, ja siellä palvelee parhaillaan noin 1 000 henkilöä yhdeksästä eri maasta.

Suomi on osallistunut UNDOF-operaatioon tasavallan presidentin päätöksellä vuodesta 2016 lähtien enintään kolmella sotilaalla. YK valitsi tuolloin operaation apulaiskomentajaksi prikaatikenraali Mauri Koskelan. Vuonna 2017 vuoden määräaikaista osallistumista ja apulaiskomentajan tehtävää jatkettiin toisella vuodella 4.6.2018 saakka.

Aikaisemmin Suomi on osallistunut UNDOF:iin vuosina 1979–1993, jolloin yhteensä noin 6 000 suomalaista rauhanturvaajaa palveli operaatiossa.

Suomen osallistuminen YK:n sotilastarkkailuoperaatioihin jatkuu UNTSO-operaatiossa Lähi-idässä.

Suomi jatkaa osallistumistaan Irakin ja Afganistanin operaatioihin - myös joukkojen määrään pieni lisäys

Suomi jatkaa osallistumistaan kriisinhallintaoperaatioon Irakissa ensi vuoden ajan ja vahvistaa osallistumistaan vastaavaan operaatioon Afganistanissa. Presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta (utva) linjasivat asiasta kokouksessaan perjantaina.

Irakin turvallisuussektorin koulutus- ja neuvonantotoimintaan osallistuu Suomesta ensi vuonna noin 80 sotilasta. Osallistuminen liittyy äärijärjestö Isisin vastaiseen kansainväliseen koalitioon.

Kokouksessa linjattiin myös, että Naton kriisinhallintaoperaatioon Afganistanissa osallistuu Suomesta aiempaa enemmän sotilaita. Määrä nousee ensi vuoden alussa 60 sotilaaseen ja pysyy siinä toistaiseksi.

Viime marraskuussa Suomessa vieraillut Yhdysvaltain puolustusministeri James Mattis pyysi Suomelta lisäjoukkoja Afganistaniin. Tuolloin asia uutisoitiin myös Hölkkärissä.

Suomalaisia sotilaita on tällä hetkellä Afganistanissa noin 30. Suomen nykyinen mandaatti antaisi mahdollisuuden nostaa määrän 40:een.

Irak-osallistumisen jatkaminen ja Afganistan-osallistumisen vahvistaminen edellyttävät eduskunnan hyväksyntää.

Asiasta uutisoivat muun muassa Yle ja Turun Sanomat verkkosivuillaan.

 

 

Suunnittele Hölkkärille uusi logo - voita lippu syksyn rauhanturvaajaristeilylle!

Logokilpailu alkaa – tule vaikuttamaan!

Etsimme parasta ja kuvaavinta logoa Hölkkäri On Web ry:lle ja julistamme täten kaikille avoimen logokilpailun alkaneeksi!

Kilpailun säännöt

 • Kilpailun järjestäjä: Hölkkäri On Web ry
 • Kilpailuaika: 4.6.2018–31.7.2018
 • Suunnittelukilpailu on kaikille avoin!

Kilpailutöiden arviointi

 • Eduksi katsotaan kekseliäisyys ja viittaavuus rauhanturvaamiseen/kriisinhallintaan.
 • Hölkkäri On Web ry:n hallitus valitsee voittajan.

Tulosten julkistaminen ja palkinto

 • Tulosten julkistus: paras logo valitaan 31.8.2018 mennessä.
 • Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja asiasta tiedotetaan Hölkkäri On Web ry:n internetsivuilla sekä Hölkkäri On Web ry:n Facebook-sivuilla.
 • Voittavan logon tekijä palkitaan palkinnolla joka on ilmainen risteilymatka ensi syksyn rauhanturvaajaristeilylle  6-7.10.2018.

Vaatimukset

 • Logon pitää toimia sähköisessä ja painetussa viestinnässä eri kokoisena.
 • Logon on oltava sähköisessä muodossa.

Osallistumisoikeus ja ohjeet

 • Kukin suunnittelija voi osallistua enintään kahdella (2) logosuunnitelmalla. Tiedosto tulee nimetä niin, että siitä käy ilmi suunnittelijan nimi sekä työn numero (esim. etunimi.sukunimi.työnnumero.png).
 • Osallistuja vastaa siitä, että hänen lähettämänsä materiaali ei ole loukkaavaa ja se noudattaa sisällöltään hyvää tapaa ja lakia.
 • Kilpailija vakuuttaa, että hänellä on oikeudet tunnuksen käyttämiseen kilpailutyönä näiden sääntöjen mukaisesti sekä oikeus luovuttaa näiden sääntöjen edellyttämät oikeudet Hölkkäri On Web ry:lle.

Kilpailutöiden toimitus

 • 31.7.2018 mennessä toimitetut logoehdotukset osallistuvat kilpailuun. Kilpailutyöt toimitetaan osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..
 • Kilpailutöihin liitetään tekijän/tekijöiden nimimerkit ja yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite).
 • Kilpailutöitä ei palauteta.
 • Vain sähköpostilla määräaikaan mennessä lähetetyt logoehdotukset osallistuvat kilpailuun.
 • Osallistujan ollessa alaikäinen: Muista (kysyä huoltajaltasi lupa osallistua kilpailuun ja) liittää huoltajan nimi yhteystietoihin.

Tekijänoikeudet ja logon käyttöönotto

 • Voittaja sitoutuu siirtämään kaikki tekijänoikeudet Hölkkäri On Web ry:lle ilman erillistä korvausta. Kaikkien muiden kilpailutöiden osalta tekijänoikeus säilyy tekijällä.
 • Hölkkäri On Web ry:llä on oikeus tehdä logoon muutoksia. Voittajalla ei ole oikeutta luovuttaa kilpailuun lähetettyihin kuviin ja piirroksiin liittyviä oikeuksia muille kuin Hölkkäri On Web ry:lle.
 • Voittajalla säilyy oikeus käyttää voittajajakilpailutyötä omassa portfoliossaan.
 • Kilpailun järjestäjä varaa oikeuden olla ottamatta käyttöön voittanutta ehdotusta.
 • Kilpailua koskeviin kysymyksiin vastataan osoitteessa Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.